Adatvédelmi szabályzatunk

Adatvédelmi szabályzatunk

Adatvédelmi szabályzatunk

Adatvédelmi szabályzatunk és Süti Tájékoztatónk tartalmazza azon a feltételeket, amelyeknek megfelelően a Felhasználók személyes adatait kezelünk, és amelyek szerint a Felhasználók ezeket a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátják. Jelen Weboldal használatával Ön elfogadja jelen weboldalra vonatkozó Adatvédelmi szabályzatunkat és a Süti Tájékoztató feltételeit.

Elérhetőségeink

Üzemeltető, adatkezelő, adatfeldolgozó adatai:

  • Név: Somló Stellplatz Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Somló Stellplatz Kft)
  • Székhely: 8483 Somlószőlős, Belterület, Hrsz. 621/30
  • Adószám: 27538508-1-19
  • Cégjegyzékszám: 19-09-522616
  • Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft)

Weboldal: https://somlostellplatz.hu(továbbiakban weboldal)

E-mail cím: info@somlostellplatz.hu

Telefonszám: +3620-212-0045; +3670-778-0978

Adatvédelmi megnevezések, fogalmak

Adatállomány: egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és azokat végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, haőt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, valamint egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Felhasználó: Az online foglalási rendszert önkéntesen kitöltő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (Továbbiakban: Érintett, Felhasználó, Igénybe vevő).

Online fizetés: Bankkártyával, azok adatainak megadásával történő lefoglalt parkolási díj kifizetése a K&H Bank Zrt. online felületén.

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az érintett Felhasználó a weboldal használta során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 2001. évi CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a Somló Stellplatz Kft.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok.

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.

A Felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe vevő megtilthassa.

A Felhasználó online foglalásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval együttműködő más szolgáltatók részére adatait a szolgáltató átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.

Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan mezők, amelyek kitöltése nélkül a az online foglalás sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése az online foglalás elutasításához vezethet.

A szolgáltatást igénybe vevő az online foglalással elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató és szolgáltatóval együtt működő más szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli a szolgáltató és részére elektronikus hirdetést a továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink esetében ügyfeleink számára bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékát nem jelezték, lemondhatják azokat egy erre vonatkozó, elektronikus elérhetőgéünkre küldött kérvénnyel.

A sikeres online foglalással az igénybe vevő, mint Felhasználó és megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve az online foglalása az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról időben értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő weboldalának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 18 éven aluli természetes személyek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 18 éven aluli természetes személyektől személyes adatokat. Amennyiben 18 éven aluli természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:

  • kezelése jogellenes,
  • az érintett kéri,
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Somló Stellplatz Kft a https://somlostellplatz.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy tiszteletben tartja a https://somlostellplatz.hu weboldalon keresztül történő, szállásfoglalás közben önkéntesen megadott majd beküldött személyes adatokat és bizalmas információkat, és minden esetben arra törekszik, hogy a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelje, és kizárólag saját munkájához használja fel azokat. A szállásfoglalás során megadott információkat kizárólag a szállásbiztosítással kapcsolatosan használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át, kivéve amennyiben ha azt az arra feljogosított hatóságok, vagy törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – másképpen el nem rendeli.

A szállásfoglalás során megadott adatokat a Somló Stellplatz Kft kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza, a nyilvántartott adatokhoz csak a Somló Stellplatz Kft felelős munkatársai férhetnek hozzá, kivéve amennyiben ha azt az arra feljogosított hatóságok, vagy törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – másképpen el nem rendeli.

A látogatási adatok melyeket szerverünk rögzít egyedül a látogatói szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

Felelősség

A Somló Stellplatz Kft kijelenti, hogy az online foglalás során nem biztos, hogy tud minden esetben tud szállást biztosítani.

A Somló Stellplatz lakóautó és lakókocsi parkolóba történő online foglalás során egy elektronikus foglalási rendszerben szükséges megadni a kért személyes adatokat. Az elektronikus foglalási rendszer kitöltésével és beküldésével egyidejűleg a foglalást leadó adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás a weboldalon elhelyezett elektronikus foglalási rendszer űrlapjának kitöltésével történik. Adatszolgáltatás esetén a foglalás során a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

Az online foglaláskor az adatszolgáltatást követően a személyes adatok egy elektronikus adatbázisba kerülnek, ahonnan bármikor kérheti a személyes adatainak törlését. Ehhez szükséges egy írásban történő kérvény elküldése az alábbi e-amil címre: info@somlostellplatz.hu. A személyes adatok törtlését követően, annak megtörténtéről elektronikus üzenetet küldönk a megadott e-mail címre.

A foglalási adatok mindaddig maradnak az adatbázisban, ameddig az adatok jogos tulajdonosa ennek törlését írásban nem kéri.

Adattárolás

Személyes adatok: Személyes adatait biztonságosan kezeljük, azokhoz csak a Somló Stellplatz Turisztikai Kft felelős munkatársai férnek hozzá, kivéve amennyiben ha azt az arra feljogosított hatóságok, vagy törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – másképpen el nem rendeli. Személyes adatinak törlését írásban kezdeményezheti az info@somlostellplatz.hu e-mail címre küldött üzenetében.

Bankkártya adatok: Az online fizetés nem a https://somlostellplatz.hu weboldalon keresztül történik, hanem a K&H Bank Zrt. online fiztési felületén, ezért a Somló Stellplatz Kft részére az online fizetés során a bankkártya adatainak megadása nem történik meg, a bankkártya adatait a Somló Stellplatz  Kft nem tárolja, azokat nem ismeri meg.

Kamerás megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a Szolgáltató parkoló helyein kamerás megfigyelő rendszert működtet személy-és vagyonvédelmi céllal. A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja a személy- és vagyonvédelmi cél.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő 5 napig tartja nyilván az adatokat. Személy és vagyonvédelmi incidens esetén az Adatkezelő jogosult a felvételek 5 napnál hosszabb idejű kezelésére is.

Felhasználói nyilatkozat

Az online foglalási űrlap kitöltői az űrlap önkéntes kitöltésével, annak véglegesítésével és a szállás online történő önkéntes kifizetésével a fent leírtakat tudomásul veszik és az adatvédelmi nyilatkozatot elismerik, az elektronikus online foglalási űrlap kitöltésével és beküldésével egyidejűleg el is fogadják azt.

Amennyiben jelen dokumentumban leírtakat nem fogadja el kérjük, hogy ne használja a weboldalt.

Az adatkezelési szabályzatunk alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR rendelet).
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről.
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk).
Kelt: Somlószőlős, 2022.04.15.
Translate »