Házirendünk

Házirendünk

A Somló stellplatz Házirendje

A Házirend rendeltetése

A Házirenddel (továbbiakban szabályzat) érintett, a 8483. Somlószőlős, belterület hrsz. 621/30 alatt található Somló Stellplatz Kft lakóautó és lakókocsi parkolója (továbbiakban: Parkoló)  magánterületként működik. A Szabályzat célja, hogy a Parkoló hatékony és biztonságos üzemelése érdekében, részletesen meghatározza azokat a működési szabályokat, melyek betartása kötelező a Parkoló szolgáltatásait igénybe vevők számára.

A Házirenddel érintett 8483 Somlószőlős, belterület hrsz. 621/30 alatt található Somló Stellplatz Kft által üzemeltetett lakóautó és lakókocsi parkoló (a továbbiakban: Parkoló) magánterületként üzemel.

A Parkoló területén tartózkodó valamennyi személy köteles betartani/betartatni a Parkolóra vonatkozó alábbi Házirendet.

A Házirend hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik a Somló Stellplatz területére gyalogosan belépnek vagy járművel behajtanak.

Jelen Szabályzat alkalmazása során Vendégnek minősül az azon természetes és jogi személyek köre, akik a behajtással jelen Szabályzat feltételei szerinti meghatározott időtartamú napot töltenek járműveikkel a Parkoló területén, valamint akik a Parkoló területére gyalogosan belépnek.

A Szabályzat területi hatálya kiterjed abelső és külső (kapu elött) parkoló területeire, szállítók és szolgáltatók részére fenntartott területekre és megközelítési útvonalaira egyaránt. A Szabályzat területi hatályát a Szabályzat elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező helyszínrajz tartalmazza.

A Szabályzat időbeli hatálya folyamatos (0-24 óra). A jármű tulajdonosa/üzemeltetője, valamint a parkoló területére belépő egyég természetes személy a Somló stellplatz Házirendjét a parkoló területére történő behajtással/belépéssel, minden további tevőleges magatartás tanúsítása nélkül elfogadja és azt magára kötelezőnek ismeri el.

A jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

Műszaki probléma vagy a parkolással kapcsolatos egyéb kérdése esetén segítséget az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhet: Üzemeltető adatai:

 • Név: Somló Stellplatz Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Somló Stellplatz Kft)
 • Székhely: 8483 Somlószőlős, Belterület, Hrsz. 621/30
 • Weboldal: https://somlostellplatz.hu(továbbiakban weboldal)
 • E-mail cím: info@somlostellplatz.hu
 • Telefonszám: +3620-212-0045; +3670-778-0978

A Házirend 2022. április 15. napjától visszavonásig hatályos. Kifüggesztéséről, valamint a Somló Stellplatz Kft weboldalán történő közzétételről az Üzemeltető gondoskodik.

A parkoló (stellplatz) használati útmutatója

Nyitvatartás:  A parkoló nyitvatartási ideje: Minden év március 1-től november 30-ig, hétfőtől vasárnapig 0:00 órától 24:00 óráig. A parkoló önműködő, állandó személyzet nem tartózkodik helyszínen.

A parkoló kapacitása: 25 parkolóhely. Amennyiben a parkoló megtelt minden esetben TILOS A BEHAJTÁS!

Parkolási díj: A parkolás napi díja: 7.000 Ft / éj. Minimum tartózkodás 1 éj. Minimum fizetendő parkolási díj 7.000 Ft. Az ár bruttó alanyi adómentes összeg. A parkolási díj egy lakóautóra, lakókocsira vonatkozik. A parkolási díj kiegyenlítése online fizetéssel történik. A Parkolót igénybe vevők kötelesek a közzétett szolgáltatási és/vagy pótdíjak megfizetésére.

A Parkolóhely elfoglalása: A parkoló használatának feltétele a közúti közlekedésben történő részvételhez szükséges, a mindenkori hatályos jogszabályok és jelen parkolási Szabályzat által előírt érvényes hatósági engedélyek, felelősségbiztosítás, látható forgalmi rendszám megléte és a jármű biztonságos közlekedésre alkalmas műszaki állapota. A parkolóba történő behajtás előzetes online foglaláshoz kötött. A teljes parkoló 24 parkolóhellyel rendelkezik. A parkolóhelyek szabad helyek függvényében szabadon elfoglalhatóak. A Parkolóba való behajtás nem lehetséges, amennyiben az Üzemeltető a Parkolót lezárta, illetve amikor a Parkoló megtelt.

Be/ kilépés a parkolóhelyre: 

Az online foglalást és fizetést követően belépni a visszaigazoló e-mailben kapott kapu belépő kóddal lehetséges. A kilépés szintén a belépéshez használt kóddal történik. Kilépéskor szintén a kapu külső oldalán, a belépéshez használt beengedő rendszert kell használni.

Távozás: A távozási napon a parkolót legkésőbb délelőtt 10.00 óráig kell elhagyni.

Tartózkodás a parkoló (stellplatz) területén

Gépjárművel való közlekedés a parkoló területén: A teljes parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A maximum megengedett sebesség 5 km/h. A Parkolóra rávezető központi úton a megfelelő sebességgel, a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni. A parkolókba való behajtás a bejáratoknál elhelyezett parkolásra vonatkozó utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó szabályok betartásának figyelembe vételével történhet meg. A Vendégek az út- és egyéb jelzések figyelembevételével, illetve szükség szerint a Parkoló személyzetének utasításai szerint kötelesek közlekedni. A parkolóban kötelező a tompított fényszóró használata.

Gyalogos közlekedés a Parkoló területén: Mindenki kizárólag a saját felelősségére, fokozott körültekintéssel köteles közlekedni. Gyalogos ki/bejárás csk is a gyalogos bejáraton keresztül történik.

Parkolás: A járműveketkel a központi közlekedő úton szigorúan TILOS a parkolás! Parkolni csak és kizárólag a füves parkolóhelyeken szabad. A parkoló járműveket minden esetben elgurulás ellen rögzíteni kell.

Kiskorúak tartózkodása: A parkoló területén belül kiskorú (14 év alatti) gyermekek csak szülői (felnőtt) felügyelete mellett tartózkodhatnak. A gyermekek viselkedéséért a szülők vagy kísérőik felelnek. A gyermekek iránti szülői felelősséget az üzemeltető nem tudja átvállalni.

Hulladékkezelés: Kérjük a szemetet a kijelölt tárolókba dobják! Köszönjük! Kérjük vendégeinket továbbá, hogy gondoljanak a következő vendégekre és az igénybe vett parkolóhelyet távozáskor tisztán hagyják el.

Környezetvédelem: Kérjük, hogy nagyon ügyeljenek a parkoló egész területén a tisztaságra, a szemetet a kijelölt tárolókba helyezzék el és szennyezett vizet a növényekre ne öntsenek! Tilos továbbá az álló járművek motorjának szükségtelen üzemeltetése.

Áramfelvétel: Az áramfelvétel a parcelláknál kiépített áramkiépítéseknél lehetséges.

Internet használata: A wifi használatát a parkoló teljes területén a parkolási díj tartalmazza.

Szürke-fekete víz leengedése: A parkolást igénybe vevők a parkolási díj megizetésén felül további ellenérték megfizetése nélkül igénybe vehetik a szűrke, szennyvíz leengedését, a parkolási dj tartalmazza ezen szolgáltatás jogos igénybevételét. A szennyvizet csak és kizárólag az arra kijelölt helyeken szabad kiüríteni, az előírásoktól eltérni SZIGORÚAN TILOS!

Tiszta víz utántöltése: A parkolást igénybe vevők a parkolási díj megizetésén felül további ellenérték megfizetése nélkül igénybe vehetik a tiszta víz feltöltését. A víz rendkívül drága kincs. Kérjük, minden esetben takarékosan használják és erre hívják fel mások figyelmét is. Autót, lakókocsit, kempingfelszerelést mosni a parkolóban szigorúan tilos.

Biztonság: Tájékoztatni szeretnénk minden kedves Vendégünket, hogy a stellplatz területe kamerával felszerelt, melynek célja a biztonság növelése.

Háziállat: Kisállat, háziállat bevihető a parkolóba, de szabadon nem és csak a tulajdonosa folyamatos felügyelete mellett, mások zavarása nélkül tartható. Kérjük a gazdákat az állatok ürülékének azonnali feltakarítására. Köszönjük! A kutyák (egyéb háziállat) a parkoló területén csak a gazdájuk kíséretében és csak pórázon közlekedhetnek A gazdák kötelessége gondoskodniuk arról, hogy a háziállatok ne zavarják a stellplatz vendégeit. A gazdák kötelesek az állattartásra vonatkozó  megfelelő higiéniai és egészségügyi szabályokat betartani. Napközben és éjszaka is a parkoló területén vadállatok is előfordulhatnak, ezért megkérjük a kisállat tulajdonosokat, hogy a kisállatokat ne hagyják magukra, valamint, hogy éjszakára semmiképpen sem hagyják a járműveken kívül a házi kedvenceiket. Az ebből eredő esetleges balesetekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Károkozás: A Parkolót igénybevevő tudomásul veszi, hogy az általa a Parkolóban, annak berendezéseiben, illetve a Parkoló területén harmadik személyeknek okozott károkért – az eset körülményeitől függően – a Ptk. okozott károkért való felelősség szabályai alapján anyagi felelősséggel felel. A jelzések figyelmen kívül hagyásából eredő kárért a jármű vezetője, valamint annak üzemben tartója egyetemlegesen felel. Parkoló területén elkövetett rongálás feljelentést von maga után.

Káresemények: Az Üzemeltető a járműveket és /vagy utasaikat érő károsodások, sérelmükre elkövetett cselekményekből, a KRESZ előírásainak megszegéséből- vagy nem körültekintő-figyelmetlen vezetésből eredő károkért, harmadik személyek által okozott károkért nem vállal felelősséget. Nem vállal a Somló Stellplatz Kft felelősséget elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak), a tűz, a fertőzések, a betegségek, valamint egyéb cselekmények okozta károkért. A parkoló őrzés nélküli, ezért a parkoló teljes területén a lakóautóban/lakókocsiban és egyéb gépjárművekben bekövetkezett károkért (rongálás, lopás, stb) anyagi felelősséget az Üzemeltető nem vállal. A Parkolót igénybe vevő tudomásul veszi, hogy járműben keletkező károkért, a jármű őrzéséért, az esetleges szennyeződésekért, a Parkolóban tartózkodó harmadik személyek magatartásáért, az elhelyezett Felhasználói magántulajdonért és azok elvesztéséből eredő károkért a Somló Stellplatz Kft mint Üzemeltető a felelősségét kizárja.

Mások zavarása: Az itt tartózkodás alatt olyan tevékenység nem folytatható, amely mások pihenését zavarja. (hangoskodás, zaj). Tilos a parkolóba olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amely mások testi épségét veszélyeztetheti, mások nyaralását vagy közízlését zavarhatja. Tilos továbbá az álló járművek motorjának szükségtelen üzemeltetése, illetve éjszaka a parkoló járművek fényszóróinak indokolatlan használata. A parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére nem tud befolyást gyakorolni, azért felelősséggel nem tartozik.

Tűzvédelem: Tűz jelzése: Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles haladéktalanul bejelenteni azt a tűzoltóság felé telefonon. A segélyhívó telefonszáma: 112. A tűz-, illetve a kárjelzésnek tartalmaznia kell:

 • a tűzeset, a káreset pontos helyét (címét): 8483 Somlószőlős, Zrínyi utca 24,
 • mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben,
 • emberélet veszélyben van-e,
 • a jelző nevét, a jelzésre használt telefonszámot.

Tűzgyújtás: Csak és kizárólag a kijelölt helyen gyújtson tűzet és figyeljen továbbá az alábbiakra:

 • Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
 • Tűzrakás után gondosan oltsa el a tüzet!
 • Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait! (lsd: Szabályzat)
 • Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
 • Szeles időben ne rakjon tüzet!
 • Minden esetben előzetesen tájékozódjon a helyi és országos hivatalos szervek által hozott esetleges tűzgyújtási tilalmakról!

Balesetvédelem: Kérjük, hogy a parkoló területén található eszközöket, berendezéseket, gépeket minden esetben rendeltetésszerűen, azokat csak saját felelősségre használják. Kiskorúak szintén csak felnőtt felügyelete mellett használják. (pl. gyermek játszótér, ürítőhely, ital- bor- felszerelés- snack automata).

Egészségvédelem: A parkoló fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.

Következmények, felelősség: A parkoló házirendjét megszegőktől a Somló Stellplatz Kft megvonhatja a tartózkodási engedélyt és őket a parkoló azonnali elhagyására szólíthatja fel. A parkoló elhagyását megtagadó vendéggel szemben hatósági intézkedés vehető igénybe.

Tilos továbbá a parkolóban:

 • a Házirend, illetve jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegése;
 • a Parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása;
 • hulladék kijelölt gyűjtőkön kívüli elhelyezése;
 • nyílt láng használata (a parkoló tűzrakó helyen kívüli területein);
 • olyan járművel való behajtás, amelyből üzemanyag, olaj vagy egyéb anyag szivárog;
 • állati erővel vontatott járművel való behajtás;
 • bármilyen típusú tűzveszélyes anyag Parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot;
 • a parkolóba közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgek, robbanásveszélyes anyag vagy bármilyen olyan tárgy, bevitele, tárolása melynek birtoklását jogszabály tiltja;
 • egy parkoló járművel több parkolóhely elfoglalása;

Kellemes és gondtalan nyaralást, pihenést kívánunk minden kedves vendégünknek és szeretettel várjuk vissza Önöket.

Kelt: Somlószőlős, 2022.04.15.

Translate »